Učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice a zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb podľa platných dohôd o zriadení výučbových základní.

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a zákona č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorými sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, /minimálne dvojročná prax v odbore/.

Pracovný pomer na dobu: určitú – zástup počas dlhodobej PN, a následne počas materskej a rodičovskej dovolenky

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2021

Úväzok: 100%

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (915,00 € - začínajúci pedagogický zamestnanec) + osobné ohodnotenie + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: szskosice@kukucinka.sk do 25.11.2021

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie:

Ing. Tatiana Matuchová
Tel. č.: 055/6221216
Email: szskosice@kukucinka.sk

Autor/zdroj: PhDr. Anna Hencovská, MBA, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2021 16:53
Upravené: 16.11.2021 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról