Učiteľ odborných predmetov pre odbor asistent výživy

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice vyhlasuje výberové konanie na učiteľa odborných predmetov v študijnom odbore asistent výživy (AV).

Kvalifikačné požiadavky:

 • II. stupeň vysokej školy
 • všeobecná pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru  asistent výživy, resp. diétna sestra, nutričný terapeut na SZŠ, DPŠ a minimálne 2 roky odbornej praxe
 • fyziologická a klinická výživa (Bc.) doplnené o inžinierske štúdium vedeckej výživy, DPŠ a minimálne 2 roky odbornej praxe ako asistent výživy, resp. diétna sestra, nutričný terapeut
 • ošetrovateľstvo s prechádzajúcim ukončením študijného odboru asistent výživy, resp. diétna sestra, nutričný terapeut na SZŠ, DPŠ a minimálne 2 roky odbornej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.

Odmeňovanie:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 976,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Pracovný čas: podľa rozvrhu

Termín nástupu: 1.9.2020

Úväzok: 100%

Pracovný pomer: na dobu určitú

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Moyzesova 17, 040 01  Košice, alebo na mailovú adresu skola@szske.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: Bc. Michaela Balková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2020 10:05
Upravené: 29.05.2021 21:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001