Učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2015 do - Zastupovanie počas dlhodobej PNS , najviac do 30.6.2015
Pozícia
: učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov so zameraním na živočíšnu výrobu – čiastočný úväzok
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 SOBRANCE
Kontakt: oaso@oasobrance.edu.sk, 056/6522264

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore – živočíšna výroba (SPU Nitra, UVLaF Košice)

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti :

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/
  • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite poštou alebo doručte osobne do 28.08.2015 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Ing. Michal GIČ, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001