Učiteľ odborných ekonomických predmetov

Technická akadémia Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11 a) ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: učiteľ odborných ekonomických predmetov na plný úväzok.

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • VŠ II. stupňa v odbore ekonomika v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení,
 • absolvovanie doplnkového pedagogického štúdia,
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (doložiť až pri prijatí do zamestnania).

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 759 € v závislosti od platovej triedy, započítateľnej praxe, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty zvyšovať si vzdelanie max. do 1300 €.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • pozícia nie je vhodná pre absolventa,
 • uchádzač musí spĺňať min. 5 ročnú odbornú prax v ekonomickej oblasti, resp. musí mať min. 5 ročnú prax v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov,
 • uchádzač musí ovládať jednoduché a podvojné účtovníctvo, administratívu a korešpondenciu, písanie na počítači desaťprstovou metódou,
 • výhodou je ovládanie účtovného programu POHODA,
 • voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy (Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves) alebo elektronicky na e-mail: skola@tasnv.sk najneskôr do 14.06.2019.

Kontaktné osoby:
RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy
Tel. kontakt: 053/44 66 249
e-mail: skola@tasnv.sk

Autor/zdroj: Technická akadémia SNV
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2019 14:40
Upravené: 29.05.2021 21:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001