Učiteľ občianskej náuky v kombinácii s dejepisom / geografiou

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk, 055/729 66 86

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021

Pozícia: učiteľ občianskej náuky v kombinácii s dejepisom / geografiou

Kategória / podkategória: učiteľ strednej školy

Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, občianska náuka v kombinácii s iným aprobačným predmetom (dejepis / geografia).
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.


Iné doplňujúce údaje:

 • Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky s možnou perspektívou rozšírenia pracovnej zmluvy.
 • Nástup do zamestnania: 01. 09. 2020
 • Úväzok 100%

Platové podmienky:

 • 915 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – začínajúci/a učiteľ/ka
 • Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Iné požiadavky:

 • Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť
 • Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k žiakom
 • Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

Bližšie informácie o škole:  www.galeje.sk

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: gymnazium.alejova@galeje.sk najneskôr do 07. 08. 2020 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: PhDr. Ľubomír, Sobek riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2020 12:28
Upravené: 29.05.2021 22:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001