Učiteľ náboženskej výchovy

V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória ped. zamestnanca: učiteľ
Podkategória: učiteľ strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Úväzok: 5 vyučovacích hodín týždenne – náboženská výchova
Pracovný pomer: na dobu určitú najdlhšie do 31.08.2022
Miesto výkonu práce: Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy, 053 42
Dátum nástupu do zamestnania: 01.09.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • fotokópie dokladov o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • kanonická misia

Informácia o plate: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov - minimálne 207,97  € mesačne

Doručenie písomností: poštou alebo e-mailom na gymkromp@gmail.com do 26.07. 2021 vrátane do 14,00 hod.
Pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov sa uskutoční v termíne od 27.07. 2021 len pre pozvaných uchádzačov.

Kontakt:
PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka školy
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium Krompachy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2021 13:35
Upravené: 15.07.2021 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról