Učiteľ matematiky - fyziky

Riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka prírodovedných predmetov: matematika - fyzika, s nástupom od 1. 9. 2018 na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.: platová tarifa 690 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 02.07.2018.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Mgr. Anna Osifová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2018 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001