Učiteľ/ka

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, informuje o voľnom pracovnom mieste Učiteľ/ka.

Miesto výkonu práce
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,
Námestie 1. mája č. 1,  048 01 Rožňava

Aprobácia
Ošetrovateľstvo

Termín nástupu
1.9.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024

Rozsah úväzku
100%  úväzok

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Power Point, Office365

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (min. vysokoškolské vzdelanie II,stupňa ) a  podľa Vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).
Znalosť maďarského jazyka vítaná
Min. 2 roky odborná  prax
Spôsobilosť na výkon zdravotníckeho pracovníka

Požadované doklady

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Doklady potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • Profesijný životopis
  • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/200 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od úväzku (základný plat od 1231,50 Eur v závislosti od počtu rokov odbornej praxe a druhu atestrácie)

Kontaktné informácie

Adresa školy

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája č. 1
04801 Rožňava
www.szsrv.sk
058/7322339-ústredňa, 0949/654798-riaditeľ školy
e-mail: skola@szsrv.sk

Kontaktná osoba
Mgr. Ľuboš Lipták – riaditeľ školy
PhDr. Oľga Lišuchová – zástupkyňa riaditeľa školy

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa citovaného článku 6 ods.1 písm.a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 04.04.2024 11:00
Upravené: 04.04.2024 13:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001