Učiteľ/ka telesnej výchovy

Stredná odborná škola techniky a remesiel – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste:

Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy

Kategória : učiteľ strednej školy na plný úväzok.

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2021.

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom odbore telesná výchova v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (doložiť až pri prijatí do zamestnania).

Osobnostné predpoklady:  

 • proaktívny prístup k rozvoju športovej zdatnosti mladej generácie,
 • komunikačné schopnosti,
 • kreativita

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 950.- € v závislosti od platovej triedy, započítateľnej praxe, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty zvyšovať si vzdelanie až do cca 1400 €.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy SOŠ techniky a remesiel – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája Rákocziho 23 077 01 Kráľovský Chlmec alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@soskch.sk najneskôr do 20. 06. 2021. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby :

Ing. Ivan Beňo poverený riaditeľ školy

Ing. Mária Šipošová zástupkyňa riaditeľa pre TV

Telefón : 056/636222678

Mail : sekretariat@soskch.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.06.2021 08:00
Upravené: 11.06.2021 10:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról