Učiteľ/ka telesnej výchovy

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka telesnej výchovy, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné  pracovné miesto: učiteľ/ka telesnej výchovy na čiastočný 14 hod. úväzok
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

  • V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z. je minimálny plat 690,00 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Zoznam požadovaných dokladov:                                

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: riaditel@sospsvke.edu.sk do 24.8.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontakt:
Tel.kontakt: 055/6855389, 0911923249
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.08.2018 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001