Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o uvolnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy v kombinácii aj s prípadne ďalším predmetom.

Termín nástupu:  od 1.9.2024  – do 31.08.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Úväzok: 100 %

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce      

Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. kvalifikačných predpokladoch pedagogických odborných zamestnancov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,  
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť .

Odmeňovanie:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača (funkčný plat od 1.161,50 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec).
 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
 • doklad  o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Masarykova 27, 071 01  Michalovce, alebo na mailovú adresu skola@szsmi.sk do 31.05.2024.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 29.04.2024 11:00
Upravené: 29.04.2024 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001