Učiteľ/ka pre strojárske predmety – programovanie CNC

Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.02.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka – pre strojárske predmety – programovanie CNC na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania/
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Plat:

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 318/2018 Z.z. (od 759,00 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola, personálne oddelenie, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: sokolik@souhag.edu.sk

Telefónny kontakt: 0557260100 -  sekretariát riaditeľa školy

Autor/zdroj: Mgr. Lucia Čupková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2019 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001