Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk s nástupom od 01.04.2020.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:

  • učiteľ/ učiteľ druhého stupňa základnej  školy a strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa   ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť /odpis z registra trestov/
  • zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania
  • lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/
  • ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov je tarifný plat v rozpätí od 998,50 € do 1 251,50 € podľa dosiahnutého vzdelania + % zvýšenie tarifného platu podľa praxe.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@maraigimi.sk do 29.02.2020. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Brédová Jana
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.02.2020 10:05
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001