Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória: učiteľ strednej školy

Pozícia: učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Preferovaná kombinácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis/etická výchova/anglický/nemecký jazyk

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom odbore slovenský jazyk a literatúra + iná aprobácia v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
  • zdravotná spôsobilosť.

Osobnostné predpoklady:  

  • proaktívny prístup k zavádzaniu foriem a metód vzdelávania využívajúcich digitálne technológie do vyučovacieho procesu a k celoživotnému sebavzdelávaniu,
  • komunikačné schopnosti,
  • kreativita.

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 915 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín).

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: spse@spseke.sk , doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy alebo poslať poštou na adresu: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04 01 Košice najneskôr do 15.6.2021.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba :

Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy

Telefón:  055/7968151 / e-mail: spse@spseke.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 21.05.2021 08:00
Upravené: 21.05.2021 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról