Učiteľ/ka odborných strojárskych predmetov

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11 a) ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: učiteľ odborných predmetov na plný úväzok.
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (doložiť až pri prijatí do zamestnania).

Odborné požiadavky:

 • pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ príslušného zamerania,
 • od uchádzača sa vyžadujú základné praktické zručnosti v práci s obrábacími strojmi – sústruženie a frézovanie,
 • znalosť programovania a práce s CNC strojmi, ovládanie programov AutoCAD a Autodesk Inventor (základy),

Osobnostné predpoklady:                            

 • komunikačné schopnosti
 • analytické a logické myslenie
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 759 € v závislosti od platovej triedy, započítateľnej praxe, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty zvyšovať si vzdelanie až do 1400 €.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy SOŠ – Szakközépiskola Rákocziho 23 077 01 Kráľovský Chlmec alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@soskch.sk najneskôr do 25.06.2019. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy
Mgr. Enikő Pogányová zástupkyňa riaditeľa pre PV
Telefón: 056/636222678
Mail: sekretariat@soskch.sk

Autor/zdroj: SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.05.2019 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001