Učiteľ/ka odborných predmetov

Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka maďarského jazyka a literatúry v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória: učiteľ strednej školy

Pozícia: učiteľ/učiteľka odborných predmetov – elektrotechnik

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s kvalifikáciou pre vyučovanie elektrotechnických predmetov v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie maďarského jazyka.

Osobnostné predpoklady:  

 • proaktívny prístup k zavádzaniu foriem a metód vzdelávania využívajúcich digitálne technológie do vyučovacieho procesu a k celoživotnému sebavzdelávaniu,
 • komunikačné schopnosti,
 • kreativita.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: skola@ipari.sk alebo poštou do 31.07.2021.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba :

Ing. Eva Matejová, riaditeľa školy

e-mail: skola@ipari.sk

Autor/zdroj: Ing. Eva Matejová, riaditeľa školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 06.07.2021 08:00
Upravené: 06.07.2021 08:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról