Učiteľ/ka odborných predmetov – informatika/výpočtová technika

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov – informatika/výpočtová technika s nástupom od 02.09.2018.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Základné odborné požiadavky:

 • pokročilá znalosť kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, Powerpoint),
 • programovanie vo vyššom programovacom jazyku (ideálne v jazyku C),
 • tvorba webstránok - pokročilá znalosť technológie HTML a CSS (ideálne znalosť HTML5 a CSS3), algoritmické myslenie.

Rozšírené požiadavky:

 • doplnkové pedagogické štúdium pre vyučovanie predmetov IKT vítané,
 • znalosť sieťových technológií na úrovni CCNA Exploration2 (sieťové protokoly a štandardy a smerovanie) alebo vyššie,
 • objektové programovanie v jazyku C, programovanie mikropočítačov a stavba jednoduchých elektronických zapojení
 • programovanie v jQuery (JavaScript), PHP, SQL,
 • využívanie grafických vektorových a rastrových editorov na mierne pokročilej úrovni.

Osobnostné predpoklady:

 • cieľavedomosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme,
 • ochota ďalej sa vzdelávať najmä (ale nie len) v technických smeroch.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ak o 3 mesiace pred nástupom do zamestnania),
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom)
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plat:

V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z. v rozpätí od 690 € do 944 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať e-mailom na adresu spse@spseke.sk alebo poštou na adresu:

SPŠ elektrotechnická
Komenského 44 
040 01 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 8.6.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.05.2018 09:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001