Učiteľ/ka v odbore asistent výživy

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka v odbore asistent výživy predmetov – klinická dietológia a fyziológia výživy- s nástupom od 1.9.2018.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
  • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť(dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@szske.sk do 30.6.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PhDr. Viera Rusinková, riaditeľka SZŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.02.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001