Učiteľ/ka náboženskej výchovy

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ(ka) náboženskej výchovy - s nástupom od 10. 1. 2022 na čiastočný úväzok – 10 vyučovacích hodín.

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec/učiteľ – učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s príslušnou aprobáciou.

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE:

Miesto výkonu práce:
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6,  Spišská Nová Ves

Dátum nástupu do práce:
10.1.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
15.12.2021

Rozsah úväzku:
Čiastočný – 10 vyučovacích hodín

Počet študentov školy:
500

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Počítačové znalosti:
MS Office, Edupage na užívateľskej úrovni; platformy na online vyučovanie

Požadované vzdelanie:
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Podmienkou prijatia je udelená kanonická misia.

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020“.
Základný funkčný plat je od 455 EUR brutto pri čiastočnom úväzku, zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie.

Ďalšie informácie pre uchádzača
Hľadáme zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu. Uvítame skúsenosti s mládežou, pedagogická prax môže byť výhodou.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou, e-mailom alebo osobne na adresu školy najneskôr do 6.12.2021.

Na pracovný pohovor budú do 15.12.2021 pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019 Z.z.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Hodnická, zástupkyňa riaditeľa školy
Telef. kontakt: 053/4466249
email: skola@spst.sk

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2021 08:03
Upravené: 24.11.2021 08:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról