Učiteľ/ka matematiky

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste od 01.09.2021 na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika.

Požadované vzdelanie:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka

Informácie pre uchádzača: výhodou sú ďalšie aprobačné predmety

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Ponúkame:

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálnej mesačnej výške 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t .j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou alebo emailom na adresu:   

Obchodná akadémia
Komenského 3425/18
075 42  Trebišov

Kontaktná osoba:
Ing. Marcela Rabatinová, riaditeľka
Email.: skola@oatv.edu.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 18. 06. 2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné  požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia Trebišov
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2021 15:18
Upravené: 17.05.2021 15:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról