Učiteľ/ka - hudobno-dramatické umenie

Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 1, na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov, na plný a na kratší pracovný úväzok: hudobno-dramatické umenie, s predpokladaným nástupom od 2. 9. 2021.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ, učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • vítaná prax v odbore alebo ukončené adaptačné vzdelávanie

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme:

min. 915,00  EUR mesačne (brutto) + zvýšenie platovej tarify po započítaní praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (až po vyzvaní)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy: Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu sekretariat@konke.sknajneskôr do 15.08.2021.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b). Nariadenia Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Bc. Denisa Miklošová, hospodárka
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.07.2021 08:00
Upravené: 13.07.2021 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról