Učiteľ/ka elektrotechnických odborných predmetov

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ/učiteľka elektrotechnických odborných predmetov na plný úväzok.

Dátum predpokladaného nástupu: 09. 03. 2020.

Kvalifikačné predpoklady:

podľa zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • bezúhonnosť (odpis registra trestov),
 • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti),
 • ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka (vyučovací jazyk).

Odborné požiadavky:

 • pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ príslušného zamerania,
 • od uchádzača sa vyžadujú dobré znalosti operačného systému Windows, znalosť programov MS Office a znalosti z oblasti robotiky, elektroniky a elektrického merania.

Osobnostné predpoklady:                           

 • komunikačné schopnosti,
 • analytické a logické myslenie,
 • kreativita,
 • proaktívny prístup

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 998,50 € do 1 400  € podľa dosiahnutého vzdelania + % - uálne zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty zvyšovať si vzdelanie.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy: SOŠ – Szakközépiskola Rákocziho 23 077 01 Kráľovský Chlmec
alebo elektronicky na e-mail: sekretariat@soskch.sk najneskôr do 25.02.2020. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Ing. Ivan Beňo riaditeľ školy
Mgr. Enikő Pogányová zástupkyňa riaditeľa pre PV
Telefón : 056/636222678
Mail: sekretariat@soskch.sk

Autor/zdroj: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2020 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001