Učiteľ/ka dejepisu

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2018 na čiastočný pracovný úväzok.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017  Z.z. Platové zaradenie podľa skutočne odpracovaných rokov. Minimálna mesačná  výška platu pri plnom úväzku  690 EUR.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@polarka.sk do 20.08.2018.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Danica Špavelková, DiS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine