Učiteľ/ka s aprobáciou anglický jazyk

Riaditeľka školy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk, na základe Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nástupom od 01.09.2021 na plný pracovný úväzok.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Platové náležitosti:

  • Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 915 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača. 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: riaditel@sospsvke.edu.sk alebo doručiť osobne do 20. 07. 2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontakt: riaditel@sospsvke.edu.sk,  t.č.: 055/6855389, +421911 923 249

Kontaktná osoba: Mgr. Blažena Číkošová – riaditeľka školy

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2021 16:09
Upravené: 07.06.2021 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról