Učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka Anglického jazyka a Nemeckého jazyka s nástupom od 1. septembra 2019.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.09.2019 do 31.08.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk a nemecký jazyk
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7 Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
Kontakt: riaditel@opatovska.sk, 055/7274412, 11, 14

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických        a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a  vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • prax na škole v zahraničí vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi  môžete posielať  na  adresu školy alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk  do 12.6.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.05.2019 16:05
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001