Učiteľ/ka Anglického jazyka a Občianskej náuky

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ/ka

Miesto výkonu práce:

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, 040 01 Košice

Aprobácia:

 • Učiteľstvo
 • Kombinácie:  Anglický jazyk, Občianska náuka

Termín nástupu: 1.12.2021

Rozsah úväzku: 100%

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax vítaná

Ďalšie požiadavky

Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).

Požadované doklady

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Doklady potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Profesijný životopis
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie a plat

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/200 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej  praxe (funkčný plat od 915,00 Eur)

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu: sekretariát@opatovska.sk do 24.11.2021.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Autor/zdroj: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2021 08:00
Upravené: 19.10.2021 12:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról