Učiteľ/ka anglického jazyka

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od 01.09.2021 na plný úväzok 22 hodín.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Ponúkaný plat: od 998 € (brutto) v závislosti od skúseností kandidáta

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • Životopis,
  • Kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa Zákona č.18/2018 Z. z.)

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • Bezúhonnosť (podľa §15 Zákona č.138/2019 Z. z.),
  • Zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania, lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti),
  • Ovládanie štátneho jazyka.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú: od 01.09.2021 do 31.08.2022

GDPR: Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a potrebné doklady môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sosvet@sosvet.sk do 31.07.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: MVDr. Ladislav Mucha, riaditeľ SOŠ veterinárnej v Košiciach-Barci
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.07.2021 14:19
Upravené: 07.07.2021 14:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról