Učiteľ/ka anglického jazyka

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Voľné pracovné miesto: Učiteľ anglického jazyka – bilingválne štúdium

Úväzok: Plný úväzok – pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2021

Požadované kvalifikačné predpoklady:

vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • min. 1 rok pedagogickej praxe a absolvovanie adaptačného vzdelávania

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pre výkon práce vo verejnom záujme: od 915,00 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu
oake@oake.sk najneskôr 18. júna 2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Kontaktná osoba:
RNDr. Mária Javnická, zástupkyňa riaditeľa školy
tel.: 055/6333253, klp. 103

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: RNDr. Mária Javnická, zástupkyňa riaditeľa školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.06.2021 08:00
Upravené: 11.06.2021 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról