Učiteľ/ka anglického jazyka

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ(ka) anglického jazyka - s nástupom od 1. 9. 2020 na 100% úväzok počas rodičovskej dovolenky.

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec/učiteľ – učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom odbore.

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE:

Miesto výkonu práce: Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6,  Spišská Nová Ves

Dátum nástupu do práce: 1.9.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2021

Rozsah úväzku: 100%  zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Počet študentov školy: 500

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Počítačové znalosti:

MS Office, Edupage na užívateľskej úrovni

Požadované vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Ďalšie informácie pre uchádzača: Výhodou sú ďalšie aprobačné predmety.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou, e-mailom alebo osobne na adresu školy najneskôr do 16.5.2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019 Z.z.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Hodnická, zástupkyňa riaditeľa školy
Telef. kontakt: 053/4466249
email: skola@spst.sk  

Autor/zdroj: RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.04.2021 10:00
Upravené: 16.04.2021 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról