Učiteľ/ka anglického jazyka

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 16.01.2019: Učiteľ/ka anglického jazyka
Úväzok: Plný úväzok – zastupovanie počas PN
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance

Dátum predpokladaného nástupu: 16.01.2019

Kontakt: oaso@oasobrance.edu.sk, 056/6522264

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie cudzieho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Plat:
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 318/2018 Z.z. (od 759,00 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe).

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na vyššie uvedenú adresu školy, osobne alebo e-mailom na  adresu oaso@oasobrance.edu.sk  do 14.01.2019 do 12,00 hod. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Michal Gič, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2019 17:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001