Učiteľ/ka anglického jazyka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk s nástupom od 01.09.2018.

Kategória a podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ základnej a strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Ponúkaný plat:

Na základe zákona č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je tarifný plat v rozpätí od 753,00 € do 944,00 € podľa dosiahnutého vzdelania + % zvýšenie tarifného platu podľa praxe.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@maraigimi.sk do 10.06.2018.

Autor/zdroj: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2018 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001