Učiteľ informatiky

Gymnázium, SNP 1, Gelnica oznamuje, že od 9. decembra 2013 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ informatiky.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste č.j. 382/11/2013

Voľná pracovná pozícia predstavuje celkovo 15 hodín informatiky a počítačovej grafiky týždenne (68% úväzok) s možnosťou rozšírenia o ďalšie predmety (umenie a kultúra, fyzika, technika) až na plný úväzok 22 hodín týždenne (100% úväzok) v závislosti od záujmu a kvalifikácie uchádzačov. Záujemcovia môžu požadované doklady zasielať elektronicky na emailovú adresu gym@gymgl.sk alebo poštou na adresu Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica v čo najkratšom čase, najneskôr do 9. decembra 2013. Bližšie informácie je možné získať na telefónnych číslach uvedených dole.

Gymnázium Gelnica si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia kritérií na pedagogického zamestnanca záujemcami uvedenú pracovnú pozíciu neobsadiť.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore (napr. učiteľstvo akademických predmetov alebo odborne zameraný študijný odbor spolu s „doplňujúcim pedagogickým štúdiom“),
  • štruktúrovaný životopis.

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace);
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka (dokladované vysokoškolským diplomom).

Vítané predpoklady:

  • skúsenosti so správou počítačovej siete založenej na platforme Windows alebo so správou Linuxového servera,
  • prax v odbore, technické alebo umelecké zručnosti.

Telefón: +421 53 4821296
Mobil: +421 910 873025
Fax: +421 53 4821406
E-mail: gym@gymgl.sk

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2013 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001