Učiteľ informatiky, matematiky, fyziky

V zmysle § lla zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii informatika - matematika, matematika - fyzika.

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa vyhlášky MS SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 9. platovej triede (731,50 €) + osobné ohodnotenie.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: szskosice@kukucinka.sk do 25.10.2018 alebo poštou na adresu:
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice. 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

Kontaktné informácie:

Mgr. Jaroslava Kristanová
Tel. č.: 055/6221216
Email: szskosice@kukucinka.sk

Autor/zdroj: PhDr. Anna Hencovská, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.10.2018 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine