Učiteľ informatiky

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: učiteľ informatiky na 100 % úväzku

Názov zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01  Košice
Kontakt: 055 / 72 770 22, 11. mail: spsdke@spsdopke.edu.sk
Kategória: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pracovná náplň:

  • výučba predmetov informatika, aplikovaná informatika, informačné technológie a pod.

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je od 01. 02. 2020

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 24. 01. 2020

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.01.2020 12:33
Upravené: 15.01.2020 12:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie