Učiteľ informatiky

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Gymnázium, Alejová 1, Košice informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: učiteľ informatiky.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 24. 08. 2018 do 31. 08. 2019

Pozícia: učiteľ informatiky

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z. (od 690,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov)

Názov a adresa zamestnávateľaGymnázium, Alejová 1, Košice

Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk;   055/729 66 86

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia – informatika

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne najneskôr do 10. 07. 2018 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.06.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001