Učiteľ informatiky

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ SŠ aprobácia informatika s nástupom od 03.9.2018 – zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti.

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 03.09.2018 na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti: učiteľ SŠ - informatika
Úväzok: 22 hodín týždenne
Pozícia: učiteľ SŠ – informatika
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 3.9.2018
Kontakt: sekretariat@srobarka.sk, 055 /6221951

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.
  (od 690 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 28.6.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2018 11:43
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine