Učiteľ IKT

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných IT predmetov s nástupom od 01.09.2019

Kategória a podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ základnej a strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základné odborné požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch Informatika, Výpočtová technika
  • Skúsenosti s výučbou predmetov zameraných na počítačové siete, správu a údržbu počítačov, administráciu operačných systémov (Windows 7/8/10, Windows Server, Linux)
  • Znalosť programovania v jazyku C, prípadne Python výhodou

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Ponúkaný plat:

V zmysle zákona 224/2019 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je tarifný plat v rozpätí od 831,50 € podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa dĺžky praxe. 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu spse@spseke.sk  do 15.08.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 08.08.2019 07:05
Upravené: 08.08.2019 07:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról