Učiteľ geografie na gymnáziu

Učiteľ geografie - Gymnázium, SNP 1, Gelnica.

Gymnázium, SNP 1, Gelnica oznamuje, že od 1. septembra 2013 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ GEOGRAFIE s 59 % pracovným úväzkom (13 vyučovacích hodín týždenne) s možnosťou rozšírenia pracovného úväzku od nasledujúceho školského roka.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
  • štruktúrovaný životopis.

Záujemcovia môžu požadované doklady zasielať elektronicky na emailovú adresu gym@gymgl.sk alebo poštou na adresu Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica do 14. júna 2013. Bližšie informácie je možné získať na telefónnych číslach: 053 - 482 12 96; 0910 873 025.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2013 09:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001