Učiteľ elektrotechnických predmetov

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná zložka Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná oznamuje, že od 1. septembra 2017 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ odborných elektrotechnických predmetov.

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika
  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektronika

Požadované doklady

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Ďalšie informácie:

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

  1. kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.),
  2. bezúhonnosť,
  3. zdravotná spôsobilosť,
  4. ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,

Požadované doklady je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) do 28. augusta 2017 na adresu: Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná.

Kontakt:

             

Autor/zdroj: Ing. Alica Krivanská - riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001