Učiteľ chémie

Učiteľ chémie - Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Gymnázium, SNP 1, Gelnica oznamuje, že od 1. septembra 2013 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ CHÉMIE s 59 % pracovným úväzkom (13 vyučovacích hodín týždenne) s možnosťou rozšírenia pracovného úväzku o 4 hodiny druhého aprobačného predmetu v závislosti od kvalifikácie uchádzačov. Záujemcovia môžu požadované doklady zasielať elektronicky na emailovú adresu gym@gymgl.sk alebo poštou na adresu Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica v čo najskoršom termíne najneskôr do 22. 7. 2013. Bližšie informácie je možné získať na dole uvedených telefónnych číslach.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
  • štruktúrovaný životopis.

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace),
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti),
  • ovládanie štátneho jazyka (dokladované vysokoškolským diplomom).

Kontakt:

  • telefón: 053/482 12 96
  • mobil:   0910 873 025

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2013 08:30
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001