Učiteľ chémie

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ SŠ aprobácia chémia s nástupom od 01.02.2019, na zastupovanie počas materskej dovolenky.

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.02.2019: učiteľ SŠ – chémia
Úväzok: 22 hodín týždenne
Pozícia: učiteľ SŠ – chémia
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 01.02.2019
Kontakt: sekretariat@srobarka.sk, 055 /6221951

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu sekretariat@srobarka.sk  do 18.01.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2019 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001