Učiteľ biológie

Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou oznamuje, že od 01.09.2014 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia – skrátený úväzok

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre  jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Životopis
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt: e-mail: skola(at)gymoldava.svcmi.sk alebo skola(at)gymoldava.edu.sk

             tel.: 055/4602138; 0911 224 766

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať do 20. 8. 2014.

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001