Učiteľ s aprobáciou všeobecnovzdelávacie predmety

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka na odlúčené pracovisko Zemplínska Teplica.


Príslušná kategória: Učiteľ
Podkategória: Učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • - ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
  • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2012 00:30
Upravené: 28.05.2021 16:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001