Učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach, Kapušianska 2, v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.

Voľné pracovné miesto na dobu: neurčitú

Predpokladaný nástup: od 01.09.2020.

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ strednej školy všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Úväzok: plný

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Platové zaradenie a plat:

Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 915,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou, e-mailom na adresu školy: kerekesova.dana@oami.sk alebo osobne najneskôr do 14. augusta 2020.Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/642 55 93
e-mail: kerekesova.dana@oami.sk

Autor/zdroj: Ing. Dana Kerekešová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2020 07:48
Upravené: 29.05.2021 21:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001