Učiteľ s aprobáciou biológia

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2019 má voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (zastupovanie počas materskej dovolenky) na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou BIOLÓGIA

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady: 

  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Platové zaradenie a plat:                          

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Kontakt:

Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte  do 16. 8. 2019 na adresu školy: Gymnáziu, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.08.2019 11:11
Upravené: 06.08.2019 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...