Učiteľ ANJ

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Názov zamestnávateľa: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Gimnázium Pavol Jozef Šafárik

Adresa: Akademika Hronca  1, 048 01  Rožňava

Kontakt: PaedDr. Katarína Adamková, riaditeľka školy

skola@gymrv.edu.sk, www.gymrv.edupage.org, 0911 180 846, 058/7324503

Kategória: Učiteľ

Podkategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na SŠ  

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení podľa vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • pedagogické vzdelanie s aprobáciou anglický jazyk a kultúra, tlmočníctvo, prekladateľstvo v anglickom jazyku

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • doklady o vzdelaní
 • doklady o započítanej praxi
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača odpis z registra trestov)
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti - u úspešného uchádzača

Termín nástupu: 1. február 2022

Iné požiadavky:

 • znalosť ISCED 2, ISCED 3
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť maďarského jazyka vítaná

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov

Pracovné podmienky: pracovný pomer od 01.02.2022 na zastupovanie za materskú dovolenku

Ďalšie informácie:

Žiadosti zasielať do 30.11.2021  poštou, e-mailom, osobne pod značkou VK/2021/ANJ.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor

 

Autor/zdroj: PaedDr. Katarína Adamková, riaditeľka školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 02.11.2021 07:00
Upravené: 02.11.2021 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról