Učiteľ anglického jazyka

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce oznamuje, že od 1. 9. 2014 máme voľné pracovné miesto na dobu určitú (do 30.06.2015) na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • Životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

 • e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
 • telefón: 056 6441346
 • Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať do 28. 8. 2014.

Autor/zdroj: Mgr. Anna Osifová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001