Učiteľ anglického jazyka

Gymnázium, SNP 1, Gelnica v súlade s § 84 ods. 1-2 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste učiteľa Anglického jazyka (v kombinácii s iným predmetom) na dobu určitú od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosťou následného predĺženia.

Ďalšie informácie o pracovnom mieste:

 • Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ strednej školy
 • Úväzok: plný

Informácie o zamestnávateľovi:

 • Názov zamestnávateľa: Gymnázium, SNP 1, Gelnica
 • Adresa zamestnávateľa: SNP 1, 056 01 Gelnica
 • Kontakt: 053/4821296, 0910/873025, skola.gymgl@gmail.com

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti (dokladujú sa až po pracovnom pohovore).
 • ovládanie MS Office a služieb internetu na stredne pokročilej úrovni,
 • vítané sú skúsenosti s projektovým manažmentom, s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.: min. 915,00 € mesačne (v závislosti od zaradenia do platovej triedy a odpracovaných rokov).

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 21.06.2021.

K žiadosti je možné priložiť aj motivačný list a pracovný posudok od posledného zamestnávateľa. Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2021 10:09
Upravené: 08.06.2021 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról