Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka - Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice.

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, 041 99 Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka s nástupom od 1. 09. 2013.

Kategória a podkategória: učiteľ – učiteľ strednej školy.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov – AJ; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – AJ a ďalších v zmysle časti VII. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štrukturovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu pedagogickej činnosti.

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne najneskôr do 17.6.2013 na adresu školy.

Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2013 08:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001