Učiteľ anglického jazyka

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice oznamuje, že od 1. februára 2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka, na dobu určitú do 31.08.2019, s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Aprobácia na vyučovanie predmetov v niektorej z kombinácií: ANJ – SJL, ANJ – DEJ, ANJ –NEJ je výhodou.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho (slovenského) jazyka

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 318/2018 Z.z. (od 759,00 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe).

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške a diplom o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa, prípadne doklad o ukončení DPŠ)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov, 
  • výpis z registra trestov (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania)
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu spse@spseke.sk  do 07.01.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Adresa školy:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
040 01 Košice

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2018 15:53
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001